Pirkanmaa no: 76 Demarkistinen pastafari

Valtaholismia

  • Valtaholismia

Olipa hetki luppoaikaa ja lueskelin eduskuntapuolueiden 2011 ja 2015 vaaliohjelmia. Tietenkin ne ovat kauniisti mainostoimistoissa laadittuja karamellinkauniita tuotoksia joissa luvat 100 hyvää ja 2 kaunista, mutta enemmänkin nauratti miten samanlaisia ne ovat.

 

SDP 2011

”Tavoitteeksi on otettava 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä. Työttömyyden torjuntaan tuodaan yhden luukun palvelumalli. ( sama myös 2007 )

 

Yleinen arvonlisäverokanta on säilytettävä toistaiseksi ennallaan (23 %).

Pienyrittäjien tukemiseksi ALV:n piiriin kuuluvan liiketoiminnan alaraja on pyrittävä nostamaan 40 000 euroon.”

 

SDP 2015

”Yritysten ALV-velvollisuuden alarajaa on nostettava, yrittäjien sairasloman omavastuuajasta on poistettava kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa on korjattava.”

 

SDP ei ainakaan onnistunut tuomaan mitään muutosta. Miksi he onnistuisivat nyt?

 

Vasemmistoliitto 2011

”ALLE 10 000 EURON TULOT VEROTTOMIKSI.

PÄÄOMATULOJA VEROTETTAVA KUTEN PALKKATULOJA.

RAHOITUSMARKKINAT VEROLLE.

LEIKKAUSTEN TILALLE VEROPOHJAN LAAJENNUS.

 

Perusturvan taso on jäänyt pahasti jälkeen yleisestä ansiokehityksestä, mikä on johtanut köyhyyden lisääntymiseen. Perusturvaa on yhtenäistettävä ja korotettava 750 euroon. Yhtenäistetty perusturva vähentää köyhyyttä ja lopettaa ihmisten juoksuttamisen sosiaalitoimiston ja Kelan välillä. Perusturvan yhtenäistäminen on ensimmäinen askel kohti perustuloa

YDINVOIMAA EI TULE RAKENTAA LISÄÄ.”

 

Vasemmistoliitto 2015

”Vähennetään työttömyyttä paremmalla talouspolitiikalla. Pienennetään tulo- ja varallisuuseroja sekä tukitaan verovuodot. Veroparatiisitaloudesta aitoon kansainvälisyyteen. Ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikasta kestävää, Inhimillistetään työelämä. Monimutkaisesta sosiaaliturvasta riittävään perustuloon

 

Kaikkia tuloja on verotettava samassa progressiivisessa verotaulukossa. Pienituloisten verotusta on kevennettävä nostamalla tuloveron alaraja 10 000 euroon vuodessa. Suurituloisten verotusta on nostettava etenkin isoista pääomatuloista osinkojen verohelpotukset poistamalla. ienyrittäjiä on tuettava nostamalla arvonlisäveron tilittämisen alaraja 25 000 euroon.”

 

 

Vihreät 2011

”Haluamme Suomeen perustulon. Perustulo on rahasumma, joka maksetaan kaikille kansalaisille. Se antaa kaikille perusturvan elämään. Perustulo selkeyttää nykyistä tukijärjestelmää. Se kannustaa opiskelemaan ja yrittämään. Suomen taloutta on kehitettävä niin, että se ei vahingoita ympäristöä. Ne, jotka saastuttavat, maksavat myös veroa. Se tarkoittaa esimerkiksi ruuhkamaksuja ja polttoaineveroja. Uusia ydinvoimaloita ei tarvita.”

 

Vihreät 2015

”Sosiaaliturva on uudistettava perustuloksi, jotta ihmiset pääsevät työhön ja sosiaaliturva nostaa ihmistä köyhyydestä. Eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen on tärkeää, jotta pidämme huolta jokaisen oikeudesta hyvään tulevaisuuteen

 

Yksi aikamme suurista kysymyksistä on, miten luoda työtä Suomeen työelämän ja talouden murroksessa. Työelämään pääsyä on helpotettava ja turvaa lisättävä, jotta työllisyys nousee ja työnteko on kannattavaa. Samalla on luotava uusia työpaikkoja. Vaikeina aikoina valtion on satsattava tulevaisuuteen merkittävillä julkisilla investoinneilla ja edelläkävijyyttä rakentavilla uudistuksilla. Tavoitteenamme on luoda vähintään 200 000 uutta työpaikkaa Suomeen vuoteen 2020 mennessä.”

 

 

Keskusta 2011

”1. talous saadaan vahvalle, työllistävälle kasvun uralle, jonka myötä valtion velkaantuminen pysäytetään ensi vaalikaudella.

2. Suomeen syntyy 150 000 – 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

3. kaikille suomalaisille tarjotaan mahdollisuus työntekoon ja yrittämiseen.

4. suomalaisen työn pärjääminen maailmalla varmistetaan pitäen samalla huolta palkansaajien ostovoimasta.

5. Suomen asema korkean teknologian ja osaamisen edelläkävijämaana varmistetaan.

6. viime laman virheet, heikoimmilta leikkaaminen ja sen seuraukset, vältetään.”

 

Keskusta 2015

 

”Taloutemme näivettymiskierre on katkaistava. Tarvitsemme yksityiselle sektorille 200 000 uutta työpaikkaa kymmenessä vuodessa. Se edellyttää kasvun luomista erityisesti uusille toimialoille kuten bio- ja luovaan talouteen. Perinteisiä toimialojamme on uudistettava ja vahvistettava.

 

Yhteiskuntasopimuksella on parannettava yritystemme kilpailukykyä. Verotuksen on kannustettava yrittäjyyteen, riskinottoon ja työntekoon. Toimeliaisuutta ja kilpailua rajoittavaa sääntelyä on purettava. ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinta on poistettava.

 

Sosiaaliturvaa pitää kehittää siten, että se turvaa ihmisen perustoimeentulon ja samalla kannustaa työn vastaanottamiseen. Perustulon toimivuutta tulee testata ja kehittää alueellisten kokeilujen kautta. ”

 

Perussuomalaiset 2011

”EU:n Lissabonin sopimus sisältää artiklan, jonka mukaan EU:sta voi erota. Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan Suomen jäsenyys EU:ssa on muuttunut kansainväliseksi sopimukseksi, joka voidaan koska tahansa irtisanoa. Suomen EU-jäsenyydelle ei pidäkään antaa perustuslain suojaa eli EU-jäsenyyttä ei tule senkään takia sisällyttää valtiosääntöömme.”

 

Perussuomalaiset 2015

”Yrittäjyyden kannustamiseksi käyttöön Viron mallinen verokannustin ja ALV:n alarajan nosto.

Velkaantuminen taitettava Verotusta oikeudenmukaistettava ja kohtuullistettava, 1 000 euron tulot kuussa verovapaasti.”

 

EU:sta perussuomalaiset eivät enää puhukaan pääteemoissaan.

 

KD 2011

”Pk-yritysten työllistämisedellytyksiä parannetaan siten, että pk-yritykset työllistävät ensi vaalikauden lopussa miljoona suomalaista. Tämä edellyttää palkan sivukulujen vähentämistä ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän osalta määräajaksi. Samalla voidaan vähentää harmaata taloutta.”

 

KD 2015

”Pienet ja mikroyritykset tarvitsevat uusia keinoja kasvun vauhdittamiseksi. Yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä vauhditamme suuntaamalla innovaatio- ja rahoitustukea pk-yrityksiin. Työmarkkinoille on saatava nykyistä enemmän joustavuutta etenkin pienten yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi.

 

Valtion ja kuntien ylivelkaantuminen on lopetettava. Julkista taloutta tulee tehostaa ja verotuloja tuovaa yritystoimintaa edistää. Esitämme ratkaisuja, jotka parantavat julkisen talouden kestävyyttä ja ihmisten hyvinvointia.” (sama 2007)

 

RKP 2011

”RKP haluaa kantaa vastuuta siitä, että saamme julkisen talouden tasapainoon. Tämän pitää tapahtua seuraavan kahden eduskuntakauden aikana, ja painopisteen on oltava tulevassa kaudessa. On vastuutonta antaa seuraavan ikäpolven kantaa kasvavan valtionvelan koko taakka. Siksi on aivan välttämätöntä ryhtyä rakenteellisiin toimenpiteisiin ja tarkastella kriittisesti kaikkia menoja ja tuloja. Tarvitsemme panostuksia, jotka vahvistavat kasvua ja nostavat työllisyysastetta. Harmaa talous on pysäytettävä.”

 

RKP2015

”Julkistalouden tilanne on hälyttävä. Samaa tahtia kuin väestö vanhenee, kasvavat myös hoidon ja huolenpidon tarpeet. Emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa kestämättömän suurilla lainoilla. Lapsemme ja lapsenlapsemme joutuvat maksamaan nykyisin otettavat lainat. Tulevilta sukupolvilta lainaaminen ei ole vain taloudellinen vaan myös moraalinen ongelma. Kestävä talouspolitiikka on paras takuu julkisten palveluiden toimivuudelle. Ilman hyvää julkistaloutta meillä ei ole myöskään toimivia vanhuspalveluja, neuvoloita tai huippukouluja.

 

Luoda lisää työpaikkoja jo olemassa oleviin yrityksiin ja houkutella useampia palkansaajia ryhtymään yrittäjiksi ja työnantajiksi”.

 

Kokoomus 2011

”Työllistävä verouudistus. Mitä useampi suomalainen tekee työtä, sitä enemmän yhteiskunta saa verotuloja. Kokoomuksen työllistävän veromallin tärkein tehtävä on hyvinvoinnin turvaaminen. Oikeudenmukaista on, että ne, jotka ansaitsevat enemmän, myös maksavat suuremman osuuden tuloistaan”

 

Kokoomus 2015

”Työn tekemisen pitää olla nykyistä kannattavampaa. Siksi työttömälle on jäätävä työllä ansaitusta eurosta aina vähintään puolet käteen. Tuloverotusta kevennetään kaikilta.

Työelämä on muuttunut. Tehdään työajoista joustavampia. Laajennetaan työaikapankkeja, jotta työtä voidaan tehdä silloin, kun sitä on.

Lisätään työntekijöiden mahdollisuuksia sopia työehdoista ja palkoista työpaikoilla.

Rohkaistaan yrittäjiä palkkaamaan lisää ihmisiä mm. pidentämällä koeaikaa ja mahdollistamalla pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustelua.

Helpotetaan ulkomaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman tarveharkinnasta.

Edistetään työpaikkojen määrää lisäävien palkkaratkaisujen syntymistä.

Uudistetaan yritysverotusta siirtymällä asteittain kohti Viron yritysveromallia.”

 

 

Onhan tuossa pitkä pätkä luettavaa, mutta nyt jos koskaan äänestäjän on syytä miettiä asiaa

 

2011

- Enemmistö hallituspuolueista listasi pääteemakseen työllisyyden, saimme 140 000 uutta työtöntä

 

- ALV alarajan nostoa halusi puolet hallituspuolueista

 

- Velkaantumisestakin puhuttiin, mutta sitä kertyi muutama kymmenen mrd€

 

- Atomivoima ja kivihiili hyväksyttiin yksimielisesti

 

2015

-ALV alarajaa on nostettava

 

- Työpaikkoja 100-200t

 

- Perusturvaa verohelpotuksia, vihreätä energiaa… ( muutamilla sama teema 2007 )

 

Teemoista osa on vaihtanut paikkansa, osa on muuttanut sanamuotoa, osa on kääntänyt takkia ja osa menee samoilla teemoilla.

 

Mihin ihmeeseen viimeiset 4 vuotta on sitten käytetty? SoTe uudistuksen valmisteluun ja perumiseen, opintotukiuudistuksen valmisteluun ja perumiseen, EU jäsenmaksun korottamiseen, lisävelan ottoon ja perinteiseen 0,5% sulle – 0,1% mulle juustohöylän käyttöön.

 

Kun samanmieliset puolueet eivät saa uudistuksia aikaiseksi, on syytä kysyä miksi ihmeessä heille pitäisi antaa tilaisuus olla vielä 4 vuotta tekemättä mitään konkreettista asioiden hoitamiseksi. Kaikki parjaavat 6-pack hallitusta, mutta kun puolueet ovat kerta teemoissaan samaa mieltä, niin miksi ihmeessä he eivät aloita niistä asioista mistä ovat samaa mieltä?

 

On luultavampaa että vallanhimossaan vanhat puolueet lupaavat mitä vaan ja kunhan ministerin paikka irtoaa, kaikki lupaukset ovat vain valheita mitä kansalle syötetään uudelleen lämmitettynä jokaisella vaalikaudella, en sitten jaksanut lukea 2007 ohjelmia kokonaan läpi, mutta ne mitä jaksoin olivat kokolailla samoja sisällöltään. 2003 ohjelmia ei sitten helposti löytynytkään, muutamat mitä vastaan tuli olivat samaa kauraa.

 

Miettikää ihmiset miettikää, alkoholistitkin lupaavat että lopettavat juomisen, mutta vasta huomenna, aina on syy ottaa vielä yksi ryyppy. Näyttää siltä että meidän eduskuntapuolueemme toimivat samoin, ovatko he siis valtaholisteja? Miksi ihmeessä uskotte lupauksia mitä on kierrätetty viimeiset 12 vuotta puolueelta toiselle ja sanamuotoja muuttamalla. Jos asioita halutaan muuttaa niin se pitää tehdä, ei vain luvata.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Ainahan saa haaveilla, ei se kiellettyä ole, joskin edesvastuutonta jopa vaalien alla. Kaikkia esille tuomiasi puolueita yhdistää sama ongelma; heillä ei ole tarjota lainkaan välineitä, joilla nuo lupaukset voisi toteuttaa.

Ei ole ollut, eikä tule olemaan, ellei oma keskuspankki pääse työntämään tarvittavaa OMAA valuuttaa niin julkisiin kuin yksityisiin investointeihin.

Eurossa meillä ei ole mitään keinoja estää kansantalouden vuotamista ulkomaille. Solmitut sopimukset estävät sen yksiselitteisesti. Kaiken lisäksi sain tänään sisäpiiritietona, että valtion talouden vaje ei suinkaan ole julkisuudessa yleisesti vatvottu 6 miljardia, vaan peräti 12-15 miljardia vuosittain. Ei mikään ihme, koska tulopuoli on se, mikä tässä tulee sakkaamaan rajusti tänä ja ensi vuonna.

Mahtoiko Stubb kaupitella Suomen konkurssipesää jo hätäpäissään Hodorkovskille? :)

Käyttäjän tervoneneduskuntaan kuva
Janne Tervonen

Kai tuo mainitsemasi Stubb kauppa on sellainen "me tienataan tällä" TM, ajatus. julkisen talouden vaje pahenee, kun kaikki puskurit ja kikka kolmoset on käytetty, todellinen tila alkaa vasta aueta.

Käyttäjän RogerB kuva
Alexander Holthoer

Kylläpäs olit nyt ilkeä, Tervonen :) eihän noin sovi vanhoja muistella kun nyt mennään vauhdilla tulevaisuuteen "ihan uusilla eväillä" :D!

Käyttäjän tervoneneduskuntaan kuva
Janne Tervonen

Tein tämän kirjoitelman ihan tuotevastuu hengessä, parhaimmillaan puolueet ovat ratsastaneet 2002 lähtien samoilla teemoilla, ja kun seurassa on ollut samanhenkisiä on tosi vaikea keksiä miten asiat ovat silti hoitamatta...

Oikeassa olet, pragmaatikot yleensä koetaan ilkeiksi, totuudet kuulemma sattuvat :D

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Janne, sinulla on selvästi holistinen ote tässä tekstissäsi :). Onneksi meillä on tarjota vaihtoehto, jonka myötä ojasta noustaan (Lapinlahden Lintujen Ojasta noustaan, osat 1 ja 2).

Kirjoitin osin sinun innoittamanasi, vrt.

Sinä päätät
http://fazerinsini.puheenvuoro.uusisuomi.fi/191710...

Käyttäjän tervoneneduskuntaan kuva
Janne Tervonen

Lapinlahden linnuilla on aina ollut hyviä kannanottoja :D

Toimituksen poiminnat